چرا حسادت می کنیم؟

چرا حسادت می کنیم؟

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

حسادت احساس ناخوشایندی است که با تلخی و ناراحتی تجربه می شود. ادم حسود چشم دیدن هیچ چیزهای خوب را برای دیگران ندارد. بنابراین حسادت ترکیبی است از احساسات متفاوت در انسان. مانند ناامنی، اعتماد بنقس پایین، حقارت ، عصبانیت ، کینه و نفرت. که زیر بنای ان اضطراب است. حسادت در زن و مرد متفاوت است، علتش هم بخاطر دلبستگی عاطفی است. بنابراین، حسادت واکنشی پیچیده است که از احساسات و اندیشه ها و کردارهای طبیعی آدم ها است.