چرا حسادت می کنیم؟

چرا حسادت می کنیم؟

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

حسادت احساس ناخوشایندی است که با تلخی و ناراحتی تجربه می شود. ادم حسود چشم دیدن هیچ چیزهای خوب را برای دیگران ندارد. بنابراین حسادت ترکیبی است از احساسات متفاوت در انسان. مانند ناامنی، اعتماد بنقس پایین، حقارت ، عصبانیت ، کینه و نفرت. که زیر بنای ان اضطراب است. حسادت در زن و مرد متفاوت است، علتش هم بخاطر دلبستگی عاطفی است. بنابراین، حسادت واکنشی پیچیده است که از احساسات و اندیشه ها و کردارهای طبیعی آدم ها است.

اختلال شخصیت چسیت؟

اختلال شخصیت چسیت؟

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

سعدی می گوید: تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد! منظور از مرد انسانی هست که تا زمانی که صحبت نکرده شخصیت و وضعیت های اخلاقی، اشکالات ان و حتی فضیلت های اخلاقی اش مشخص نمی شود. شخصیت الگوهای معین و مشخصی از تفکر و رفتار ما در زندگی روزمره و محیط اجتماعی است. در شخصیت سالم هم ثبات وجود دارد و هم انعطاف‌پذیری. هم سازگاری و هم ناسازگاری.